رفتن به مطلب

متن دعای سحر و جایگاه ویژه آن


Maryam

ارسال های توصیه شده

دعای سحر، ام الدّعوات است. خواندن این دعا در سحرهای ماه رمضان به همه مسلمانان سفارش شده است. امام رضا (ع) درباره این دعای عظیم الشان می فرمایند که امام محمدباقر علیه السلام ، هنگام سحر در ماه مبارک رمضان این دعا را می خواندند.

 

دعای سحر در ماه رمضان :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ بَهاَّئِک بِاَبْهاهُ وَکُلُّ بَهاَّئِکَ بَهِیُّ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِبَهاَّئِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به درخشنده ترین مراتب درخشندگیت با اینکه تمام مراتب آن درخشنده است خدایا درخواست می کنم به همه مراتب درخشند گیت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِاَجْمَلِهِ وَکُلُّ جَمالِکَ جَمیلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِجَمالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به زیباترین مراتب جمالت با اینکه تمام مراتب جمالت زیبا است خدایا از تو خواهم به همه مراتب جمالت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِاَجَلِّهِ وَکُلُّ جَلالِکَ جَلیلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به باشکوهترین مراتب جلالت با اینکه تمام مراتب جلال تو باشکوه است خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت

فضیلت دعای سحر

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِاَعْظَمِها وَکُلُّ عَظَمَتِکَ عَظَیمَهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به بزرگترین مرتبه عظمتت با اینکه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه مراتب عظمتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسَئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِاَنْوَرِهِ وَکُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌاَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به نورانی ترین مراتب روشنیت با اینکه تمام مراتب روشنیت نورانی است خدایا از تو خواهم به همه مراتب نورت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِاَوْسَعِها وَکُلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به وسیعترین مراتب رحمتت با اینکه تمام مراتب رحمتت وسیع است خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاَتَمِّها وَکُلُّ کَلِماتِکَ تاَّمَّهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو خواهم به تمامترین کلمات (و سخنانت ) با اینکه همه سخنانت تمام است خدایا از تو خواهم به همه سخنانت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ کَمالِکَ بِاَکْمَلِهِ وَکُلُّ کَمالِکَ کامِلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِکَمالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به کاملترین مرتبه کمالت با اینکه تمام مراتب کمالت کامل است خدایا از تو خواهم به همه مراتب کمالت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ اَسماَّئِکَ بِاَکْبَرِها وَکُلُّ اَسْماَّئِکَ کَبیرَهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِاَسْماَّئِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به بزرگترین نامهایت با اینکه تمام نامهایت بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه نامهایت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ باَعَزِّها وَکُلُّ عِزَّتِکَ عَزیزَهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به عزیزترین مقام عزتت گرچه همه مراتب عزتت عزیز است خدایا از تو خواهم به همه مراتب عزتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِاَمْضاها وَکُلُّ مَشِیَّتِکَ ماضِیَهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِمَشِیَّتِکَْ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق گذراترین مشیتت گرچه تمام مراتب مشیتت گذرا است خدایا از تو خواهم تمام مراتب مشیتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَهِ الَّتی اسْتَطَلْتَ بِها عَلی کُلِّشَیْءٍ وَکُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطیلَهٌ

خدایا از تو خواهم به حق آن قدرتت که احاطه پیدا کردی بدان بر هر چیز گرچه تمام مراتب قدرتت چنین است

اهمیت دعای سحر

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهاْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِاَنْفَذِهِ وَکُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ

خدایا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت خدایا از تو خواهم به حق نافذترین مراتب دانشت گرچه تمام مراتب دانشت نافذ است خدایا از تو خواهم

بِعِلْمِکَ کُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِاَرْضاهُ وَکُلُّ قَوْلِکَ رَضِیُّ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ

به تمام مراتب دانشت خدایا از تو خواهم به حق پسندیده ترین سخنانت با اینکه همه سخنانت پسندیده است خدایا از تو خواهم به حق همه سخنانت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنَْ مَساَّئِلِکَ بِاَحَبِّها اِلَیْکَ وَکُلُّ مَساَّئِلِکَ اِلَیْکَ حَبیبَهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِمَساَّئِلِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق محبوبترین خواسته هایت پیش تو گرچه همه خواسته هایت پیش تو محبوب است خدایا از تو خواهم به حق همه خواسته هایت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِاَشْرَفِهِ وَکُلُّ شَرَفِکَ شَریفٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق شریفترین مراتب شرفت با اینکه تمام مراتب آن شریف است خدایا از تو خواهم به همه مراتب شرفت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ سُلْطانِکَ بِاَدْوَمِهِ وَکُلُّ سُلطانِکَ داَّئِمٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِسُلْطانِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق ابدی ترین مراتب سلطنت گرچه تمام مراتب سلطنتت جاویدان است خدایا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِاَفْخَرِهِ وَکُلُّ مُلْکِکَ فاخِرٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق گرانمایه ترین مراتب فرمانرواییت گرچه تمام مراتب فرمانرواییت گرانمایه است خدایا از تو خواهم به همه مراتب فرمانرواییت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِاَعْلاهُ وَکُلُّ عُلُوِّکَ عالٍ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به والاترین مقام بلندت گرچه همه مراتب آن والاست خدایا از تو خواهم به همه مراتب بلندیت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِاَقْدَمِهِ وَکُلُّ مَنِّکَ قَدیمٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق قدیمترین نعمتت گرچه همه نعمتهایت قدیم است خدایا از تو خواهم به حق نعمتهایت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاَکْرَمِها وَکُلُّ آیاتِکَ کَریمَهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِآیاتِکَ کُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق گرامی ترین آیاتت گرچه همه آیات تو گرامی است خدایا از تو خواهم به حق همه آیاتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِما اَنْتَ فیهِ مِنَ الشَّاْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُکَ بِکُلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ

خدایا از تو خواهم بدانچه در آنی از شاءن و مقام و بزرگی و از تو خواهم به هر شاءن و مقامی جدا و

جَبَرُوتٍ وَحْدَها اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِما تُجیبُنی [بِهِ] حینَ اَسْئَلُکَ فَاَجِبْنی یا اَللّهُ

بهر بزرگی جداگانه خدایا از تو خواهم به آنچه اجابت کنی دعایم را هنگامی که از تو خواهم که اجابت کنی ای خدا

آنگاه هر حاجت که داری از خدا بخواه که به یقین برآورده خواهد شد.

دعای سحر

جایگاه دعای سحر

ایوب بن یقطین نامه ای به امام رضا (ع) نوشت و از او خواست که درستی این دعا را بیان کند. امام به او نوشت:

آری این دعا، دعای امام باقر(ع) در سحرهای ماه رمضان است. پدرم از جدش امام باقر نقل کرد که:«اسم اعظم خداوند، در این دعا است. پس هرگاه دعا کردید، در دعا بکوشید؛ چرا که آن از دانش نهفته است و آن را جز از اهلش، از دیگران پنهان بدارید. منافقان، تکذیب کنندگان، و منکِران اهل آن نیستند و این، دعای مباهله است.»

فضیلت خواندن دعای سحر :

امام باقر (ع) فرموده اند:اگر مردم از بزرگی این خواسته‏ ها نزد خدا و زود مستجاب شدن آن برای خواننده ‏ی آن آگاه بودند، مسلماً برای به دست آوردن آن- اگرچه با شمشیر می‏ بود- با یکدیگر می ‏جنگیدند و خداوند هر کس را که بخواهد، به رحمت خویش مخصوص می‏ گرداند.

اگر سوگند یاد می ‏نمودم، راست بود، که بی ‏گمان اسم اعظم خدا در این دعا نهفته است. پس هرگاه این دعا را نمودید، تمام تلاش خود را در دعا به کار زنید؛ زیرا این دعا، از جمله علم مکنون و پوشیده است، و آن را جز از اهلش پوشیده بدارید، و مسلّماً منافقان و تکذیب کنندگان و منکران اهل آن نیستند.

امام صادق (ع) فرموده اند :پس هرگاه این دعا را خواندید، تمام کوشش خویش را در دعا به کار زنید، زیرا گنج‏ های دانش و آگاهی- که نزد خدا است- بهتر و پایدارتر می ‏باشد، پس این دعا را شفیع و واسطه‏ ی برآورده شدن خواسته‏ هایتان قرار دهید، و آن را جز از اهلش، یعنی از کم خردان و منافقان، پنهان دارید.

زمان قرائت

همانطور که در روایت امام رضا (ع) وجود دارد ، هنگام خواند دعا، در سحرهای ماه رمضان می باشد. شیعیان دعای سحر را به صورت فردی قبل از اذان صبح می خوانند. همچنین این دعای عظیم الشان از رادیو و تلویزیون ایران نیز در سحریهای ماه رمضان پخش می شود.

متن دعای سحر

اهمیت خواندن دعای سحر

هر شخصی که دعای سحر را لمس کرده باشد مانند این است که تمام دعاها را خوانده باشد و فردی که این دعا را نخواند و یا گوش ندهد، در حاشیه بهشت زندگی خواهد نمود. یعنی در روستاهای نزدیک به بهشت با مرکز شهر که مدینه فاضله و حرم اصلی خدا و اولیاء خدا در آن قرار دارد فاصله داشته و به آن راه پیدا نخواهد کرد. اگر تمام دعاهای وارده از پیشوایان معصوم را به عنوان خط تکامل بدانیم، دعای سحر را می توان آخرین مقصد تکامل دانست.

تمام دعاها برای درخواست حور و قصور است، ام دعای سحر تقاضای رضوان الله است و رضوان الله اکبر زمانی است که این دعا اجابت شود، انسان در مقام خلافت قرار گیرد، به اسماء عظم خدا مجهز شود و دارای اراده کن فیکونی خدا گردد.

امام سجاد (ع) در این دعا آدرس اسامی اعظم خدا را به انسان داده و آنها را تشویق می کند تا هر چه بیشتر و بهتر، این اسماء را از خداوند تقاضا کنند. همچنین از باری تعالی بخواهند تا اسامی و صفات خود را به آنها دهد تا با نام های خدا نامگذاری شوند و صفات خدا را داشته باشند، اخلاق الهی داشته و در نتیجه از نظر علم، حکمت، قدرت و موفقیت خدا گونه عمل کنند. یکی از وعده های خداوند به انسان که در قرآن وجود دارد، این است که آنها را تشویق به رسیدن به وعده های الهی می کند، منظور از وعده همان اسماء و صفات خداوند می باشد.

خداوند متعال در آیه 180 سوره اعراف می‏فرماید :وللله الاسماء الحسنی فادعوه بها و ذرو الذین یلحدون فی اسمائه

یعنی خداوند متعال بهترین اسم‏ها و صفت‏ها را دارد.

شما اسامی و صفت های خداوند را از ایشان بخواهید و از خدا تقاضا کنید تا اسماء و صفات خود را به شما دهد و شما با همان اسامی و صفات خداوند خوانده شوید با همان اسامی که خداوند را مورد خطاب قرار می دهند شما را هم خطاب کنند.

اسم اعظم در دعای سحر کدامیک از اسماء است؟

اسم اعظم یعنی معنا نه لفظ، یعنی هر فردی اگر با عمل و اطاعت خود از انبیا و امامان به اندازه ظرفیت خود به ولایت کلّی الهی شهوداً راه یابد، به اسم اعظم دست می ‏یابد. این شخص می ‏تواند با دستور خدا کارهای خدایی انجام دهد. اگر بخواهیم لفظی که این معنا را داشته باشد را نام ببریم شاید بتوان به لفظ جلاله‏ «اللَّه» و یا «هو» اشاره کرد.

در خصوص این دعا شاید «بَهاء»، حاکی از آن باشد که در اوّل دعا آمده است. اسم اعظم الهی در این دعا کلمه بهاء است؛ چرا که در میان نامهای خداوند استفاده شده از قرآن و احادیث، بهاء ذکر نشده است.

بهای هر شیء ، چیزی است که اقسام و انواع مختلف آن شئی به وسیله آن سنجیده می ‏شود، به طور مثال طلای ناب که دیگر اقسام طلا را با آن عیار می ‏زنند و موارد دیگر.

خداوند، بهاء و معیار شناسایی همه ‏ی موجودات است. به طور کلی عیار و ارزش هر مخلوقی به اندازه کمالاتی است که خداوند باری تعالی از خود در آن به امانت گذارده است. به طوری که اگر خداوند و کمالات او را معیار در نظر نمی گرفتیم، قدر به اندازه گیری اندازه کمالات موجودات نبودیم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...