رفتن به مطلب

تاریخچه والیبال در جهان


Maryam

ارسال های توصیه شده

تاریخچه والیبال در جهان

والیــبال در سال ۱۸۹۵ میلادی مطابق با سال ۱۲۷۴ شمسی ، یعنی ۱۱۱ سال قبل توسط ویلیام . ج . مورگـان مدیر Y.M.C.A در هولیوك ایالت ماسا چوست آمریكا ابداع شد. در ابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود و دلیل انتخاب این نام برای همگان نامعلوم بود. تحت تاثیر محبوبیت بسكتبـال در بین عامه ، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ، ورزشی را بوجود آورد كه بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تور تنیس روی چمن كه به دو طرف دیوار سالن ورزش بسته می شد و با استفاده از توئی توپ بسكتبال كه بدلیل سبكی وزن به دستها آسیب نمی رساند ، بازی را شروع كرد. با وجود اینكه بطور آهسته و كند از Y.M.C.A آغاز شد ولی طولی نكشید كه در كلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت. 
در اسپرینگ فیلد ، دكتر ت ـ آ هالستید با مــشاهده بازی ، مینتونت را به والیبال تغییر نام داد ، زیرا قصد اساسی از بازی كردن ، فرستادن و برگـشت دادن ( رد و بدل كردن ) توپ از روی تور است كه كلمه والیبال در معنا این نیت را مشخص می سازد. با اینكه والیبال در آغاز ورزش سالنی بود و در محل های سرپوشیده بازی آن انجام می شــد ، و اســاسا” برای فعالیت های سرگرم كننده پیشه وران و تجار اختصاص یافته بود ، ولی كم كم به زمین هــای روبـــاز كشـیده شد و بعنوان یكی از فعالیت های جالب توجه تابستانی در آمد و به شدت تعقیب می شد. 
در آغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود ، هر فرد و در هر كشــوری بمیل خود و به طریق مختلف با توپ بازی می كردند. رفته رفته والیبال در مناطق و نواحی مـختلف جــــــهـان گسترش می یافت. همچنانكه هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقصی همراه بوده و به مـرور زمـان تكـــــمیل و رفع نواقص می شود ، والیبال نیز از این قاعده مستثنی نبود و كم كم قوانین برای این بازی وضع شد و روشها و حركات تكنیكی جایگزین حركات قبلی گردید. 
در سال ۱۹۰۰ پذیرفته شد كه امتیاز هر ست بازی ۲۱ پوان باشد. 
در سال ۱۹۱۲ سیستم چرخش به تصویب رسید. 
در سال ۱۹۱۷ پذیرفته شد كه هر ست بازی ۱۵ پوان ( امتیاز ) باشد. 
در سال ۱۹۱۸ تعداد بازیكنان هر طرف زمین ۶ نفر پیشنهاد شد كه مورد قبول عامه قرار گرفت. 
در سال ۱۹۲۱ موافقت شد كه هر تیم با سه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد. 
در سال ۱۹۲۳ اندازه زمین بازی ۹×۱۸ متر تعیین شد. 
بمرور ، در سال های بعد ، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قــوانین قبلی نیز تـــغیر حاصل گشت كه هنوز هم این تغییرات ( سال ۲۰۰۰ ) ادامه دارد و هر چــهار سال یكبار در كنگره بین المللی والیبال تغییراتی در قوانین بازی به تصویب می رسد و در كــنگره جهانی كه در سال ۱۹۹۸ میلادی ( سال شمسی ۱۳۷۷ ) همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره مســابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دوره زنان در ژاپن برگزار شد با تصویب و تغییر قوانین مـــــانند روش امتیازگیری با بردرالی ، امتیازات ۲۵ برای ست های اول ، دوم ، سوم وچهارم و امتیازات ۱۵ برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیكن دفاعی لیبرو ، بكار بردن روش جدید مجازات ها و تصویب بــا پـــازدن تــوپ در كـنگره قبلی كه همه این قوانین جدید دگرگونی و هیجان فراوانی در بازی والیبال بوجود آورده است. 
اولین كشور خارجی كه والیبال را پذیرفت ، كشور كانادا و بـه ســـال ۱۹۰۰ بــود. اساساً نهضت Y.M.C.A ( سازمان جوانان مسیحی ) در معرفی این ورزش به دیگر كشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی دارد. 
بازی والیبال در پایان سال ۱۹۰۰ به هندوستان و در سال ۱۹۰۵ به كوبا ، ۱۹۰۹ به پورتوریـــكـــو ، ۱۹۱۰ به فیلیپین ، ۱۹۱۲ به اوروگوئه ، ۱۹۱۳ به چین و ۱۹۱۷ به ژاپن و به تدریج از سال ۱۹۱۴ به بعد بتوسط سربازان قوای آمریكا و مستشاران و اشخاص دیگر ، به كشورهای اروپائی از قـــبـــیل فرانسه ، چكسلواكی ، لهستان ، شوروی و بلغارستان و سایر كشورهای اروپائی معرفی شد و تعمیم یافت. ولی بسبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان ، در ابتدا امر قبول آن به كندی صـــورت می پذیرفت. فرانسه ، چكسلواكی و لهستان سه كشوری بودند كه قبل از دیگران اقدام به تشــكیل فدراسیون ملی والیبال در كشور خود نمودند. 
كشور شوروی كه در سال ۱۹۲۳ اقدام یه تاسیس انجمن ملی والیبال نمود ، برای پــــــــیشرفت و دگرگــــونـی آن فعالیت زیادی بعمل آورد. اصولاً شوروی از كشورهائی است كه در پیشرفـــت تـــكنــیك و تاكـتیك والیبال و تنظیم قوانین در جهان سهم بسزائی دارد و برای قهرمانی های در مسابقات اســت كــه قــدرت بــزرگ جهانی بحساب می آید. كشورهای فرانسه ، چكسلواكی و لهستان پس از تشكیل فــدراســیــون مــلــی ، مــصــمم شــدند كه با كمك كشورهای دیگر كه فدراسیون بین المللی را تاسیس نمایند و در سال ۱۹۳۶ به هــنـگام بـــازیهای الـمـپـیـك در بـرلین آلمان ، در این زمینه فعالیت زیادی نمودند ولی باآغاز جنگ بین المللی دوم و طغیان آن در اروپا ‌، اقدامات آنان متوقف شد. 
بطور كلی تغییرات و پیشرفت والیبال را می توان به سه دوره تقسیم نمود. دور اول از سال آغاز تا ۱۹۱۸ ، دوره دوم از سـال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۴۶ و دوره سوم از سال ۱۹۴۷ به بعد كه تــغــیــیرات و پیشرفت اساسی والیبال در دوره سوم صورت پذیرفته است. 
پــس از جــنـگ بــین المللی دوم ، فعالیت های فراوان برای حركت جدید به والیبال مجدداً آغاز 
شـــد و اولـــــین مــسـابـقه یین المللی در قاره اروپا بین دو كشور فرانسه و چكسلواكی و در شهر پـــاریس برگزار گردیــد. پـیـگـری برای تاسیس فدراسیون بین المللی والیبال ادامه یافت. مذاكرات بین سه كشور فرانسه ، چك و لهستان منتج به موافقت در جهت تشكیل گــنـگره ویــژه بــرای تــاسـیـس اتحادیه بین المللی والیبال گردید. ســرانـجـام در تـاریـخ آوریل ۱۹۴۷ كنگره با شركت نمایندگان چهارده كشور از سراسر جهان در پاریس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـیـون بـیـن الـمـلـلـی والیبال (F.I.V.B) تـاسـیـس گـردد كه این فدراسیون در پاریس تشكیل شد و آقای پل لیبود از كشــور فرانسه بعنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد. 
بزودی كشورهای زیادی در خواست عضویت خود را برای پیوستن به فدراسیون بین المللی اعلام نمودند كه امروز این فدراسیون حدود ۲۱۸ كشور عضو دارد ( سال ۲۰۰۶ ) و بیش از ۲۵۰ میلیون نفر از مردم جهان والیبال بازی می كنند. اولین رئیس انتخابی فدراسیون بین المللی والیبال آقای پل لیبود از كشور فرانسه تا سال ۱۹۸۴ ( یعنی ۳۷ سال تمام ) ریاست فدراسیون بین المللی را با قدرت بــرعــهـده داشــت و تــوانــست بــا كــمك سایر اعضاء ، این فدراسیون را در ردیف فعال ترین فدراسیون ها و والیبال را در زمره بزرگترین ورزشهای جهانی در آورد. 
پــس از تــاسیس فدراسیون یبن المللی ، كمیته های مختلفی در داخل آن بوجود آمد و بـــرنـامـه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و آغاز شد. 
در سال ۱۹۴۹ اولین دوره مسابقات جهانی والیبال بــرای مــردان در پراگ و در سال ۱۹۵۲ دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان در مسكو برگزار شد. 
بــرنامه مسابقات والیبال بطور منظم هرچهار سال یكبار تاكنون در كشورهای مختلف انجام شده است . در ســال ۲۰۰۶ دوره شــانـزدهم مسابقات والیبال جهانی مردان با شركت ۲۴ تیم و دوره پانزدهم مسابقات جــهانی زنان با شركت ۲۴ تیم در كشور ژاپن انجام یافت. 
تیم ملی والیبال بزرگسالان مردان ایران در این مسابقات شركت نمود . بسبب اهمیتی كه والیبال در بین ورزشها بدست آورد ، در سال ۱۹۶۴ مسابقات والیبال مردان و زنان به برنامه بازیهای 
الــمـپـیــك توكیو اضافه شد كه تاكنون (سال ۲۰۰۶ ) در ده دوره از بازیهای المپیك برنامه های آن با اهمیت خاصی انجام شده است. 
علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان و المپیك ، مسابقات والیبال مردان و زنان در سراسر جـــهـان با عنوان ، جام جهانی ، لیگ جهانی ، قهرمانی اروپا ، پان آمریكن ، قهرمانی آسیا ، بازیهای آسیائی ، والیبال ساحلی ، جهانی دانشجویان ( یونیورسیاد ) ، قهرمانی آفریقا ، ارتشهای جهان ، گراند پــری زنان ، راه آهن های جهان ، قهرمانی ناشنوایان ، قهرمانی معلولین ، پارالمپیك ، قهرمانی كشورهای 
عربی ، چهار تیم برتر ، جایزه بزرگ ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غــیـره در گروههای سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان و مینی والیبال بطور منظم انجام می شود. 
در تاریخچه والیبال جهان باید ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها ، تاکتیک ها و آمــادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود ( دگرگون کننده در سرویس ، ساعد ، انواع پاس ها ، توپ گیری ، و انواع آبشارهای سرعتی با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و بویژه بدنسازی ). انجمن های والیبال ژاپن از سال ۱۹۶۱ فـــعالـیت های بین المللی خود را و به همراه تیم های ملی زنان و مردان این کشور در کلــیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیائی انجام داده اند.
مــربــی تیم ملی والیبال ژاپن آقای یاسوتاکاماتسودایرا با تنظیم یک برنامه هشت سـاله و مــنـطـقی از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال ۱۹۷۲ برای کــشور خود بدســـت آورد. ماتسودایرا یکی از بزرگترین مردان والیبال جهان بحساب می آید و سمــت هائی را با عـنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن ، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئــیـس فـــدراســیــون بــین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی والیبال داشته است. ایشان سهم بسزائی در پیشرفت والیبال جهان دارد. 
ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را در سال ۱۹۷۱ در دوکاتاگوری ۱ و ۲ در توکیو تشکیل داد که قریب ۶۰ نفر از کشورهای مختلف جهان در این کلاس شرکت داشـتـند (ازکشورمان آقایان: ابراهیم نعمتی ، رضا هدایتی و داود دارابیان در میان شرکت کنندگان بودند ). 
از دیگر مردان والیبــال ژاپن که در این تاریخچه میتوان از وی نامبرد ، آقای تویودا از کشور ژاپن می باشد ، ایشان از لـحـاظ تئوری امور فنی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های والیبال در جهان سهم موثری داشته است ، ضمناً آقای تویودا سمت هائی در فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته اند و هنوز هم دارند (سال ۲۰۰۶ ). 
آقای هورست باکه از کشور آلمان شرقی نیز در پیش برد امور فنی والیبال جهان و آموزش ، نقش 
بسزائی داشته است و آغاز مینی والیبال برای کودکان از سن ۹ تا ۱۲ سال از ابـتکارات این شخص است. 
تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جــهــانـــی تا 
کنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آورند عبارتند از : کشورهای شوروی ، ایتالیا ، ژاپن ، چکسلواکی ، آمریکا ، لهستان ، بلغارستان ، رومانی ، مجارستان ، آلمان شرقــــــی ، کوبا ، برزیل ، آرژانتین ، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، كره شمالی ، هلند ، سوئد و کانــــادا. 
امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با سازمان مرکب از یک رئیس ، دو نایب رئیس ، پنج نـــائب 
رئــیـس از کــــنــفدراسیون های والیبال قاره های جهان ، یک مدیر فنی ، یک خزانه دار ، سیزده عــضــــو و کمــیــتــه هــای مسابقات ، مربیان ، داوری ، قوانین ، پزشکی ، گسترش و فعالیت ها ، شــــناســـائـــی بـــازیــکـــان ، اطــلاعات ، حقوقی ، تشریفات ، والیبال ساحلی ، لیگ جهان و هــمــچــنــین حـدود ۲۱۸ کشور عضــو و پنــج کــنـفدراسیون والیبال قاره ها با سازمانی منظم و تعدادی مدرسین بــیــن الــمـللی در امور آموزش داوری و مــــربیگری ، برنامه های والیبال را در سراسر جهان هدایت کرده و به پیش می برد. 
در تاریخچه والیبال جــهان از آقای دکتر روبن آكــوســـتـــا کـه از سال ۱۹۸۴ در کنگره والیبال لوس آنجلس آمریکا به ریاســت فدراسیون بین المللی انتخاب شده است به بزرگی باید یاد کرد. ایشان مدیری لایق و شایسته و دارای ابــــتــکـارات بــــرجســـتــه ای در زمــیـنه پیشرفت والیبال می باشند. و به جرات میتوان گفت که امروزه بــه هــمــت ایشان والیبال بعنوان یکی از سه ورزش بزرگ جهانی معرفی شده است. 
مقر فدراسیون بین المللی والیبال در شهر لوزان سوئیس قرار دارد و در اداره امور جاری فدراسیون بـیـن الـمللی و سیستم اداری و ارتباطی با جهان ورزش با والیبال ، خانم مالوآكوستا همسر رئیــس فدراسیون بین المللی ، سهم ارزنده ای داشته و دارد. 
از رویـداد های مهم والیبال بغیر از المپیک ، می توان قهرمانی جهان و جام جهانی لیگ سراســری مــردان جهـان را نام برد.اولین دوره لیگ جهان در سال ۱۹۹۰ با شرکت هشت تیم و جــایــزه ای معــادل یـک مـیـلـیـون دلار آغـاز شد و به ترتیب دومین دوره به سال ۱۹۹۱ و باشرکت ۱۰ تیم و دومیلیون دلار جایزه و سومین دوره در سال ۱۹۹۲ با شرکت دوازده تیم و سه میلیون دلار جایزه و بالاخره دهمین دوره آن در سال ۱۹۹۹ و جــایــزه ای معادل هفت میلیون دلار و باشرکت ۱۲ تیم برگزار شده است. جایزه دوره یازدهم در سال ۲۰۰۰ ، یازده میلیون دلار است. كه در سال ۲۰۰۶ به پانزده میلیون دلار ارتقاء یافته است. 
تــیم ملی والیبال ایتالیا در ده دوره شرکت در مسابقات لیگ جهان جمعاً در هفت دوره و طــــی ســــال های ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۴ ، ۹۵ و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ مقام قهرمانی و در سال ۱۹۹۶ به مقام دوم و ســــال ۱۹۹۳ مقــــام سـوم و سال ۱۹۹۸ مقام نایب قهرمانی و از بهترین تیم های لیگ بشمار رفته است. اما در دوره ی چهارم بـــرزیل و در دوره ی هفتم هلند و در دوره ی نهم کوبا مقام قهرمانی لیگ جهان را بدست آوردند. 
از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر پیشرفت های سریع والیبال ســاحـلـی است که به ســبــب اهــمــیت آن و با درایت و مدیریت دکتر آكوستا ، کمیته بین المللی المپیک تصویب نمود که مسابقات والیبال ساحلی به برنامه هــای الــمپیک اضافه شود که مسابقات آن در المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا برگزار گردید و هنوز هم در المپیك ها ادامه دارد. 
تاریخچه والیبال جهان دارای جزئیات فراوان و مهمی است که از ذکر آنها صرف نظر می شود که انشاء الله در کتاب ویژه ای در آینده به همه آن ها اشاره خواهد رفت. 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...